• Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži mts d.o.o. (PDF 356KB)
  • General Terms for the Provision of Services in the Public Fixed Network of mts d.o.o. (PDF 291KB)
  • Kushtet e përgjithshme për dhënien e shërbimeve në rrjetin publik fiks të mts sh.p.k. (PDF 416KB)
  • Standardna ponuda za usluge interkonekcije sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom “mts” d.o.o. (DOCX 143 KB)
  • Opšti uslovi poslovanja mts d.o.o. za pružanje usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži (PDF 303KB)
  • General Operating Terms of mts d.o.o. for the provision of services in public mobile communications network (PDF 234KB)
  • Kushtet e përgjithshme të menaxhimit të mts sh.p.k. për dhënien e shërbimeve në rrjetin publik celular të komunikimit (PDF 381KB)