Da biste postali korisnik fiksne telefonije, potrebno je da podnesete zahtev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u najbližoj mts poslovnici. Za privatne korisnike zahtev može podneti punoletno lice, a za maloletno lice zahtev podnosi roditelj ili staratelj. Nakon prijema zahteva, mts d.o.o. pristupa proveri tehničkih mogućnosti i realizaciji zahteva.

Prilikom podnošenja zahteva, korisnik pruža na uvid identifikacione isprave, ovlašćenje i druga dokumenta kojima se utvrđuje korisnikov identitet. Pravno lice dostavlja odgovarajuća dokumenta o upisu u odgovarajući registar, kao i ostale podatke neophodne za potpisivanje Ugovora.

Korisnik može da traži seobu usluge, sa jedne lokacije (adrese) na drugu, podnošenjem zahteva u najbližoj mts poslovnici. Nakon provere uslova za realizaciju usluge na novoj lokaciji, korisnik može da očekuje obaveštenje o rešenju zahteva za seobu.