O Nama

Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je oktobra 2015. godine u skladu sa Sporazumom o telekomunikacijama koji je potpisan 08.09.2013. godine u Briselu i Akcionim planom u oblasti telekomunikacija, dogovoren 25.08.2015. godine.

Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK) je u skladu sa navedenim sporazumom i akcionim planom registrovao mts D.O.O. u registar operatora elektronskih komunikacija i dodelio  potpunu licencu za fiksne telekomunikacije i privremeno ovlašćenje  za mobilne telekomunikacije koji su stupili na snagu 16. decembra 2016. godine.

Sedište društva je u Severnoj Mitrovici, ulica Oslobođenja broj 1., Bošnjačka mahala.

Primarna delatnost mts D.O.O. je delatnost žičane telekomunikacije, a sekundarna delatnost bežične telekomunikacije. Društvo je registrovano i za druge, prateće delatnosti.

Telekom Srbija a.d. Beograd je osnivač mts D.O.O. i jedini njegov član sa udelom 100%.

Korporativni organi mts D.O.O.su skupština deoničara i direktor.

About us

The company mts D.O.O.  was established in October 2015 in accordance with the Agreement on Telecommunications signed on September 8th, 2013 in Brussels and in line with the Action Plan in the Sphere of Telecommunications, agreed on August 25th, 2015.

In keeping with the referenced agreement and the action plan, the Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (RAEPK) entered mts D.O.O. into the register of electronic communications and granted to it a full licence for fixed telecommunications and a temporary authorization for mobile telecommunications which entered into force on December 16th, 2016.

The Company’s seat is in Severna Mitrovica, Oslobođenja Street no. 1, Bošnjačka mahala.

The primary activity of mts D.O.O. is wired telecommunications, and secondary wireless telecommunications. The company is also registered for other, associated activities.

Telekom Srbija a.d. Beograd is the founder of mts D.O.O. and its sole member with 100% stake.

The corporate bodies of mts D.O.O. are the general meeting and its managing director.

Për ne

Shoqëria ekonomike mts SH.P.K., u themelua në tetor të vitit 2015 në pajtim me Marrëveshjen për telekomunikime që u nënshkrua më 08.09.2013 në Bruksel dhe me Planin e Veprimit në fushën e telekomunikimeve, e dakorduar më 25.08. 2015.

Autoriteti rregullues për komunikime elektronike dhe postare (ARRKEP) në pajtim me marrëveshjen e theksuar dhe me planin e veprimit e regjistroi mts SH.P.K në regjistër të operatorëve të komunikimeve elektronike dhe ia ndau licencën e plotë për telekomunikime fikse dhe autorizimin e përkohshëm për telekomunikime celulare që kanë hyrë në fuqi më 16 dhjetor të vitit 2016.

Selia e shoqërisë është në Mitrovicën Veriore, rruga Oslobogjenja numër 1, Mëhalla e Boshnjakëve.

Veprimtari parësore e mts-SHPK është veprimtaria e telekomunikimit me tela, kurse veprimtari dytësore është veprimtaria e telekomunikimeve ajrore. Shoqëria është regjisturar edhe për veprimtari të tjera shoqëruese.

Telekomi i Serbisë sh.a. Beograd është themelues i mts SHPK dhe i vetmi anëtar i tij me pjesëmarrje 100%.

Organe koorporative të  mts SHPK janë kuvendi i aksionarëve dhe drejtori